Produžen rok Javnog konkursa za dodelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022. godinu

FONDACIJA „ZA SRPSKI NAROD I DRŽAVU“ RASPISUJE JAVNI KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU

Predmet i cilj konkursa

Fondacija „Za srpski narod i državu“  dana 04. juna 2021. godine raspisuje Javni konkurs za dodelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022. godinu.

Cilj konkursa je pružanje finansijske pomoći studentima iz socijalno ugroženih kategorija sa teritorije Republike Srbije koji su prva godina osnovnih akademskih studija.

Bespovratna sredstva u vidu studentskih stipendija dodeljuju se jednokratno za ukupno 25 izabranih kandidata – studenata. Visina sredstava koja se dodeljuje izabranim studentima, maksimalno može biti do iznosa jednogodišnje školarine fakulteta koji je student upisao. Stipendija je za studente prve godine koji svoje studije na osnovnim akademskim studijama otpočinju od oktobra 2021. godine.

Uslovi konkursa

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu studenstkih stipendija imaju svi studenti I (prve) godine koji:

 • su po I (prvi) put upisali I (prvu) godinu osnovnih akademskih studija, na svim univerzitetima iz Republike Srbije;
 • su samofinansirajući studenti;
 • pohađaju celokupni studentski program na maternjem jeziku;
 • pripadaju najmanje jednoj ili više socijalno ugroženih kategorija.

Pod terminom socijalno ugrožena kategorija, ovim konkursom se podrazumeva da je kandidat – student:

 • član materijalno ugrožene, odnosno siromašne porodice, prema važećim odredbama i regulativi nacionalnog zakonodavstva;
 • student čiji je jedan ili čija su oba roditelja sa statusom nezaposlenog lica sa utvrđenim socijalnim statusom;
 • student čiji roditelji primaju novčanu socijalnu pomoć;
 • student čiji su roditelji dugoročno nezaposlena lica, lica bez obrazovanja ili niskokvalifikovana lica;
 • student bez oba roditelja, odnosno, bez roditeljskog staranja;
 • student iz jednoroditeljske porodice, odnosno, dete samohranih roditelja;
 • sa statusom lica sa invaliditetom, lica sa hroničnim bolestima i/ili da je rekovalescent;
 • HIV pozitivna osoba;
 • korisnik prava na tuđu negu i pomoć;
 • u višečlanoj porodici sa četvoro ili više dece;
 • ima status izbeglog lica, prognanog lica, interno raseljenog lica ili status povratnika po Sporazumu o readmisiji;
 • dete poginulih boraca;
 • dete ratnih vojnih invalida svih kategorija;
 • lice čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije ili na teritorijama bivših republika SFRJ;
 • dete roditelja sa statusom civilna žrtva rata;
 • civilna žrtva rata;
 • žrtva nasilja;
 • žrtva trgovine ljudima;
 • lice iz drugih ugroženih grupa/kategorija koje nisu eksplicitno navedene ovim konkursom, ali jesu prepoznate kao ugrožena grupa/kategorija u okviru nacionalnog zakonodavstva.

Potrebna dokumentacija

Potrebna dokumentacija koju kandidat dostavlja:

 1. Popunjen Prijavni obrazac 1 i Obrazac 2 (dostupni na linku);
 2. Uverenje o državljanstvu studenta;
 3. Lična karta ili pasoš studenta (očitani dokument ili fotokopija);
 4. Fotokopija prve strane indeksa, sa fotografijom studenta i brojem indeksa;
 5. Uverenje/potvrda da je student I (prvi) put upisao I (prvu) godinu osnovnih akademskih studija kao redovan student;
 6. Uverenje/potvrda da je student na samofinansiranju;
 7. Dokaz o visini godišnje školarine fakulteta;
 8. Dokumentacija izdata od strane nadležnog organa, kojom se na nedvosmislen način dokazuje status, odnosno pripadnost studenta najmanje jednoj ili više navedenih socijalno ugroženih kategorija;
 9. Izjavu studenta u slobodnoj formi da ne prima nikakve stipendije iz drugih javnih izvora stipendiranja.

VAŽNA NAPOMENA: Svi dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u konkursu koje studenti pribavljaju, moraju biti priloženi u originalu ILI kao overene kopije, ne starije od 6 (šest) meseci od datuma raspisivanja ovog konkursa.

Rok za prijavu na konkurs i način dostave dokumentacije

Prijava na javni konkurs, moguća je na jedan od dva načina.

Opcija broj 1

 1. Paket dokumentacije sa prijavom i pratećim dokazima poslati poštom ili kurirskom službom u papirnom obliku (hard copy), na sledeću adresu:

Fondacija „Za srpski narod i državu

Palmira Toljatija 5/3

11000 Beograd (Novi Beograd)

Republika Srbija

Prilikom pakovanja dokumentacije obavezno je staviti naznaku na koverti:

„PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU 2021/2022. GODINU“

Opcija broj 2

 1. Elektronskim putem, gde je kompletan paket dokumentacije skeniran u JPEG ili PNG ili PDF format i poslat na zvanični mejl Fondacije „Za srpski narod i državu“ [email protected].

Javni konkurs objavljen je na zvaničnom sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“ na veb adresi https://fondacijasnd.rs/. Produžen je rok za podnošenje prijava i krajnji datum za slanje prijave je zaključno sa 30.09.2021. godine.

NAPOMENE: Dospela dokumentacija se ne vraća nazad kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

Proces selekcije

Sve pristigle prijave koje su pristigle u roku razmatra stručna Komisija za dodelu stipendija. Članove Komisije imenuje i ovlašćuje direktor Fondacije.

Komisija utvrđuje koje prijave ispunjavaju uslove iz Konkursa što je prvi uslov selekcije, a zatim formira preliminarnu rang-listu studenata kojima će biti dodeljena stipendija. Preliminarna rang-lista sa rezultatima objavljuje se na zvaničnom sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“, na veb adresi https://fondacijasnd.rs/. Studenti kandidati u roku od 8 (osam) dana mogu da ulože prigovor, a Komisija će svaki prigovor razmotriti i o njemu doneti odluku.

Po isteku roka za podnošenje prigovora, Komisija utvrđuje Konačnu rang-listu od 25 studenata kojima će biti dodeljena stipendija. Lista se objavljuje na zvaničnom sajtu Fondacije „Za srpski narod i državu“ na veb adresi https://fondacijasnd.rs/.

Visina svake stipendije koja se dodeljuje studentima, utvrđuje se prema prethodno dostavljenim dokazima o godišnjoj visini školarine, za svaki fakultet pojedinačno i maksimalno može biti do iznosa jednogodišnje školarine fakulteta koji je student upisao.

Napomena: Studentima koji su uplatili prvu ratu prilikom upisa željenog Fakulteta, Fondacija „ Za srpski narod i državu“ će refundirati taj iznos, a ostatak iznosa za prvu godinu studija uplatiti Fakultetu.

Članovi Komisije za dodelu stipendija

 1. Prof. dr Marko Atlagić, redovni profesor, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 2. Prof. dr Aleksandar Gajić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 3. Margareta Smiljanić, predsednica Studentske konferencije Univerziteta Srbije (SKONUS)
 4. Prof. dr Marijana Dukić Mijatović, vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
 5. Mr Tomislav Milenković, magistar ekonomskih nauka, Beograd